Thursday, October 15, 2009

HASIL PEMBELAJARAN (LEARNING OUTCOMES) PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA (PISMP) PENDIDIKAN SENI VISUAL, IPGM

Kompetensi atau hasil pembelajaran PISMP-IPGM yang diharapkan daripada pelajar mengikut tahap kursus pengajian adalah seperti yang berikut;

1.2.1. Pengetahuan dan kefahaman

Menunjukan kefahaman tentang kandungan ilmu,teori pembelajaran,bahan kokurikulum,pentaksiran,pengurusan persekitaran pembelajaran dan sumber yang berkaitan dengan bidang pembelajaran.
Menghasilkan pelajar yang berupaya untuk:
1.1 menjelaskan kandungan ilmu yang berkaitan dengan bidang pengajian.
1.2 menghuraikan teori pembelejaran yang memperkukuh kandungan pengetahuan pedagogi.
1.3 mengintepretasikan bahan kokurikulum yang relaven untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan.
1.4 menjelaskan jenis-jenis pentaksiran dan prosedur yang berkaitan dengan bidang pengajian.
1.5 mengenal pasti sumber yang berkaitan dengan konteks pengajaran dan pembelajaran.
1.6 menganalisis persekitaran pembelajaran untuk keperluan pembelajaran yang pelbagai dengan penggunaan teori dan strategi yang sesuai.

1..2.2. Kemahiran Praktikal

Menggunakan ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dalam bidang tertentu dengn mengambil kira faktor fizikal,sosial,budaya psikologi dan etika professional keguruan.

Menghasilkan pelajar yang berupaya untuk:
2.1 merancang pengalaman pembelajaran dengan mengambil kira faktor tertentu seperti fizikal,sisial,dan budaya untuk individu dan kumpulan.
2.2 mengintegrasikan kemahiran mengajar, dan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi untuk melaksanakan pengajaran yang berkesan dan bermakna.
2.3 menterjemahkan kandungan kokurikulum secara umum dan spesifik kepada aktiviti pembelajaran yang bermakna.
2.4 mengaplikasikan pelbagai kaedah untuk memantau dan menaksir pengetahuan dan kemahiran.
2.5 merangkakan dan menjalankan penyelidikan untuk penambahbaikan pengajaran dan pembelajaran.
2.6 merancang, mengurus dan melaksanakan aktiviti kokurikulum.

1.2.3 Kemahiran dan Tanggungjawab Sosial

Menghayati dan mengamalkan nilai murni sebagai insan yang percaya dan patuh pada ajaran agama dan kesejahteraan bermasyarakat.

Menghasilkan pelajar yang berupaya:

mengurus masa, emosi dan tekanan secara berkesan.
menghayati dan mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan seharian.
mengamalkan nilai-nilai murni melalui tingkah laku yang dapat dijadikan sebagai contoh yang baik.
menunjukan cirri-ciri kebolehan bekerja secara berpasukan.
menunjukkan sikap patriotik terhadap bangsa dan Negara.
bekerjasama danberinteraksi dalam pelbagai budaya dan kepercayaan.

1.2.4 Etika, Professional dan Kemanusiaan

Memiliki dan menampilkan nilai, etika dan amalan yang bertepatan dengan Prinsip Etika Kerja Perkhidmatan Awam dan kod Etika Keguruan Malaysia.

Menghasilkan pelajar yang berupaya:
meningkatkan profesionalisme kendiri secara berteruan.
mempamerkan komitmen kepada kecemerlangan,akauntabiliti, intgriti, bertanggungjawab dan empati untuk melaksana tugas.
bertanggungjawab terhadap pelajar daripada aspek keselamatan, bimbingan dan kebajikan tidak mengira bangsa dan agama.
melaksanakan tanggungjawab dan memberikan secara professional dan beretika.
mematuhi amaln kerja berdasarkan prinsip etika kerja perkhidmatan awam dan kod etika keguruan Malaysia.
berusaha menangani pelbagai cabaran dalam pendidikan.

1.2.5 Komunikasi, Kepimpinan dan Kemahiran Berpasukan

Berkeupayaan mengaplikasikan kemahiran berkomunikasi, kepimpinan dan kerja berpasukan dalam pelbagai situasi sebenar.

Menghasilkan pelajar yang berupaya:
5.1 membina dan mempertahankan hujahan yang berasaskan isu pendidikan secara jelas dan koheren.
5.2 berkomunikasi dengan pelbagai cara secara efektif.
5.3 menapilkan cirri-ciri pemimpinan yang bersesuaian dengan tanggungjawab yang diberikan;
5.4 mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat dengan ibu bapa/penjaga dan masyarakat.
5.5 bekerjasama dengan rakan sejawat untuk meningkatkan profesion keguruan.

1.2.6 Kaedah Saintifik, Pemikiran Kritikal dan Kemahiran Penyelesaian Masalah

Menggunakan proses penyelesaian masalah dan inkuiridalam pembelajaran melalui kemahiran berfikir aras tinggi dan kritikel dengan mengunakan pembelajaran kendiri.

Menghasilkan pelajar yang berupaya:
6.1 menggunakan kemahiran berfikir aras tinggi iaitu termasuk kemahiran inkuiri dalam pengajian akademik.
6.2 mengkaji konsep dan proses utama daripada perspektif penyelesaian masalah dengan menggunakan pelbagai pandekatan termasuk teknologi maklumat dan komunikasi.
6.3 mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang koheren tentang teori dan amalan.
6.4 menggungkan pertimbangan sendiri yang berasas untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan.
6.5 memodeli dan menggalakkan pembelajaran secara inkuiri dan koperatif serta menggunakan pendekatan pembelajaran kendiri.

1.2.7 Pembelajaran Sepanjang Hayat.

Berusaha kearah peningkatan pengetahuan dan kemahiran untuk diamalkan dalam kehidupan harian.

Menghasilkan pelajar yang berupaya:
7.1 mengamalkan prinsip-prinsip rukun Negara dan falsafah pendidikan kebangsaan dalam kehidupan seharian.
7.2 membuat refleksi dan menilai amalan pembelajaran serta menjanakan idea baru untuk penambahbaikan yang berterusan.
7.3 membuat muhasabah diri, menerima kelemahan diri dan sanggup berubah;
7.4 mengamalkanpengetahuan dan kemahiran yang dikuasai dalam kehidupan seharian;
7.5 menggunakan kemahiran akses kendiri, kadarkendiri dan terarah kendiri untuk kecemerlangan diri yang berterusan.

1.2.8 Kemahiran Pengurusan dan Keusahawaan.

Menggunakan peluang untuk menyusun strategi bagi melaksanakan sesuatu yang menunjukan cirri-ciri keusahawanan.

Menghasilkan pelajar yang berupaya:
8.1 mengenal pesti peluang dan risiko untuk melaksanakan tanggungjawab baharu;
8.2 mengenlpasti kewangan, tenaga manusia bahan dan peralatan serta pengurusan untuk melaksanakan sesuatu projek dengan berkesan.
8.3 berkomunikasidengan berkesan untuk menyakinkan pelbagai pihak supaya terlibat dalam membuat keputusan.
8.4 menghubungkaitkan pelbagai idea untuk menghasilkan pelbagai projek baharu.
8.5 menyusunkan strategi untuk melaksanakan sesuatu tugasan secara kritis, kreatif dan inovatif untuk melaksanakan sesuatu tugasanNo comments:

Post a Comment